1-اصطلاح سیستم را می توان به شکل مکانیستی ، غیر موجودیت انگارانه یا غیر انسان زدایی شده به کاربرد و نوعی مفهوم سازی از آن عرضه کرد که نیستی خاص با کنش داشته باشد ( پارکر ص116).

2-حالتی که ساخت و عاملیت به مثابه حالتی از « دوسویگی » در نظر گرفته شوند رابطه منطقاً متمایزی بین آنها وجود ندارد که مورد بررسی  و تحقیق قرار گیرد (پارکر ص117).

3-او با فرد باوری روش شناختی و نظریه ساخت یابی مخالف است چرا که آنها تفاوت بین «عاملیت» و سیستم را ، که از لحاظ تحلیلی سودمند است ، از میان بر می دارند و بررسی روابط مختلف بین آنها را نا ممکن می سازند (پارکرص117و118).

4-مفاهیمی از قبیل «واقعیت لایه لایه » « تکوین » و مشروط سازی » در برنامه آرچر اهمیت بسیار دارند( پارکر ص119).


رهیافت ریخت یابی سیستم هایی که از قبیل نظام آموزشی را به مثابه برآیند

تاریخی فرایند های اجتماعی در نظر می گیرد ( پارکر ص 118).