(( هرچند بوردیو و گیدنز هر دو برای همسان کردن ساخت و عاملیت از مفهوم عمل بهره می گیرد ، اما در شیوه مفهوم سازی آنان از قدرت و منافع اعتباری که برای جنبه مقامی زندگی اجتماعی قائل می شوند ، تفاوتی بنیادین وجود دارد ، و این تفاوت بر چگونگی تبیین آنها از ساخت یابی اثر می گذارد)) ( پارکر ،1386 : ص167 ).

((گیدنز نمی تواند قدرت یا منافع را از تفاوت مقام ها ، در سلسله مراتبی از آن نوع که بوردیو به آن قائل است استنتاج کند . به جای این ، او دو کار دیگر انجام می دهد . نخست اینکه قدرت را حاصل یک اصل وجودی مرتبط با انسانیت عاملان ، صرف نظر از مقام و موقعیت آنها ، می داند . در «دیالیکتیک کنترل » هیچ کس بدون قدرت نیست )) (پارکر ، 1386 : ص 168 ).

(( بوردیو تفاوت در قدرت و منافع را صرفاً از ساخت های مبتنی بر مقام بیرون می کشد ، در حالی که گیدنز آنها را از شخص انسان در مقام فرد استنتاج می کند )) (پارکر،1386:ص169).

(( از نظر گیدنز : هر لحظه ای از « خلق مدام » یک نوع تغییر غیر قابل تشخیص و غیره منتظره است . از نظر بوردیو آنچه مردم در لحظه عمل انجام می دهند ، کاملاً قابل پیش بینی و باز آخرینانه است )) (پارکر ، 1386 ص170).