معرفت شناشی

معرفت شناسی اجتماعی و مطالعه ابعاداز دانش و اطلاعات اجتماعی است. کمی اتفاق نظر وجود دارد ، با این حال ، آنچه در اصطلاح "دانش" فهمیدن  ، محدوده آنچه که "اجتماعی" ، و یا آنچه را که به سبک و یا هدف از این مطالعه باید باشد. به نظر برخی ازسایر نویسندگان ، معرفت شناسی اجتماعی باید رسالت کلی همان معرفت شناسی کلاسیک  (رادیکال)، نو جلوه دادن در شناخت است که معرفت شناسی سنتی فردگرا بودن را بیشترحفظ کند. با توجه به نویسندگان دیگر ، درمعرفت شناسی اجتماعی باید رادیکال از معرفت شناسی کلاسیک تفکیک شود، درک معرفت شناسی به طور سنتی به عنوان جایگزین وجانشین نظم و انضباط شود. رویکرد کلاسیک می تواند حد اقل به دو صورت درک گردد. یکی که هدف معرفت سنتی تأکید بر دستیابی به اعتقادات درست وحقایق می باشد. که این شیوه های اجتماعی نتیجه آن عملا بررسی شود. برداشت  دوم از روش کلاسیک در معرفت داشتن هدف اعتقادات و یا توجیه عقلانی متمرکز خواهد بود. تمرکز کاربردی به عرصه های اجتماعی گردد ، برای مثال ، وقتی که یازمانی که یک عنصرمعرفت اظهارات و نظرات دیگران مورد بررسی وقابل قبول است. طرفداران رویکرد ضد کلاسیک از مفاهیمی چون حقیقت و قضاوت را کم و یا بدون استفاده می داند. در پرداختن به ابعاد اجتماعی دانش "دانش" را به عنوان آنچه را اعتقاد است ، یا به چه چیزی اعتقاد دارند "" نهادینه شده است و یا اینکه در این جامعه ، فرهنگ ، و یا چهار چوب ، رسمی می شود. آنها به دنبال شناسایی نیروهای اجتماعی و تاثیر مسئول تولید دانش تا درک آن هستند. معرفت شناسی اجتماعی به لحاظ تئوری وبه دلیل نقش مهم و محوری در مراحل اطلاعاتی که در جامعه بوجود می آید . همچنین دارای اهمیت عملی مهم است به این دلیل که نقش آن در سر و صورت ظاهری از اطلاعات مربوط به نهادهای اجتماعی راداراست .
• 1. تاریخچه اجتماعی شناخت شناسی
• 2. رویکردهای کلاسیک
• 3. رهیافتها ی ضد کلاسیک
• 4. تصورات اجتماعی
ترجمه : مریم شجاعی